راههایانتخابوکیلخوببرایطلاق–بهترینوکیلخانواده

یافتنوانتخابیکوکیلخوب،باتجربهوماهربرایطلاقودعاویخانوادگیبهاندازهیافتنیکمهدکودکیامدرسهخوببرایفرزندتانیایکپزشکخوببرایعزیزانتاناهمیتدارد. شمامطمئناًبهدنبالهیچوکیلینیستید! شماوکیلیمیخواهیدکهبتوانیدبهآناعتمادکنید.

البتهبرایانتخابویافتنبر وکیلمجربدر تهران ایدعاویطلاقوخانوادهابتداازدیگران،دوستانوبستگانیکهشرایطمشابهیداشتهاندوازوکیلاستفادهکردهاند،سوالکنید.

دراینمقالهنکاتیرابیانکردهایمکهبراییافتنیکوکیلطلاقباتجربهوخوببرایشمابسیارمفیدخواهدبود. انتخابیکوکیلطلاقخوبتصمیمبسیارمهمیاستزیراوضعیتمعیشتی،روحیومالیشمادرخطراست.

وکیلیراانتخابکنیدکهدرطلاقودعاویخانوادگیمتخصصباشد. توجهداشتهباشیدکهشماازیکبدهکارشکایتنمیکنیدیابهدنبالایننیستیدکهآنهاازشمابرایجرمدفاعکنند. شمامیخواهیدطلاقبگیریدوبههمیندلیلبهفردینیازداریدکهباتماممراحلطلاقودعاویخانوادگیودادگاههایخانوادهآشناباشد.

ابتدابابرخیازوکلایخانوادهمشورتکنید. اگرچهممکناستیکوکیلشهرتبسیارخوبیداشتهباشد،اماممکناسترفتاراورادوستنداشتهباشید. وکیلیکهانتخابمیکنیدنبایدکسیباشدکهبااواحساسراحتینمیکنیدزیراقراراستساعاتزیادیراباهمبگذرانید.

برایپاسخبهتعدادزیادیازسوالاتکلیدیوکیلآمادهشوید. شمابایداطلاعاتاولیهایمانندمدتزمانازدواج،ناموسنفرزندان،جدولزمانیزندگیزناشویی،فعالیتها،تغییراتومشاغلوغیرهرادراختیاروکیلقراردهیدتاوکیلبتواندشماراقراردهد. دربهترینمسیرقانونیبااطرافیانواشراف،اوبایداطلاعاتزیادیدرموردشماداشتهباشد.

بودجهودرآمدخودرابهوکیلاطلاعدهید. وکیلبایدتصویردرستیازامورمالیوهزینههایزندگیشماداشتهباشد. همچنیناسنادکلیهداراییهاوبدهیهایازدواجخودراتهیهکنید.

مطمئناًشمادوستداریددرروندطلاقهمهچیزبرایشماخوبپیشبرودوبهتمامحقوقوحقوقخودبرسیدوانتخابیکوکیلخوبوباتجربهشمارادررسیدنبهاینهدفیاریمیکند. توجهداشتهباشیدکهحقوقهمهوکلایکساننیست. اگربهدنبالخدماتحقوقیخوبوویژههستید،طبیعتاًبایدهزینهبیشتریبپردازید

بودجهودرآمدخودرابهوکیلاطلاعدهید. وکیلبایدتصویردرستیازامورمالیوهزینههایزندگیشماداشتهباشد. همچنیناسنادکلیهداراییهاوبدهیهایازدواجخودراتهیهکنید.

مطمئناًشمادوستداریددرروندطلاقهمهچیزبرایشماخوبپیشبرودوبهتمامحقوقوحقوقخودبرسیدوانتخابیکوکیلخوبوباتجربهشمارادررسیدنبهاینهدفیاریمیکند. توجهداشتهباشیدکهحقوقهمهوکلایکساننیست. اگربهدنبالخدماتحقوقیخوبوویژههستید،طبیعتاًبایدهزینهبیشتریبپردازید.

صرفداشتنوکیلبدونتجربهوتخصصراهحلینیست. درصورتیکهقادربهاستخداموکیلنیستید،زیرنظریکوکیلخوب،مجربومتخصصدرامورطلاقودعاویخانوادهوبااخذمشاورهبهصورتمستمر،بهجایاینکهبهدنبالوکیلارزانقیمتبهدلیلعدموجودوکالتباشید،خودتانپروندهخودراپیگیریکنید. تواناییمالی!!! پسمشورتبایکوکیلخوبوباتجربهوانجامکارتوسطخودتان (اگرتوانمالیندارید) بهترازداشتنیکوکیلارزانوکمتجربهاست.

دردودلترابهغریبهایگفتی (بافرضاینکهوکیلراازقبلنشناختی)! آیاوکیلواقعاًبهشماگوشداد؟داشتیادداشتمیکرد؟آیابهسوالاتشماپاسخداد؟مهمترازآناینکهبعدازاینکهبهاووکالتدادیدواورابهعنوانوکیلخودانتخابکردیدوبعدازخروجازدفترش،آیادر 24 ساعتاولمسائلشماراپیگیریکردوبهتماسهایشماپاسخداد؟اگرنه،بایدوکیلدیگریبرایخودپیداکنید. شمابهیکنفردرکنارخودنیازداریدوحداقلکاریکهیکوکیلمیتواندانجامدهدایناستکهدرمدتزمانمعقولبهتلفنشماپاسخدهدیااگردرآنزماننمیتوانیدبهتلفنپاسخدهیددراسرعوقتباشماپیامکارسالیاتماسبگیرید. گرفتن

اقدامقانونیبرایطلاقکاریدشواراست،اماباداشتنیکوکیلخوب،باتجربهوتوانا،راهبرایشماآسانتروهموارترخواهدشد.